ย่อ-ขยายแผนที่ด้วยลูกกลิ้งบนเม้าส์ เพื่อดูหมายเลขกลุ่มชุดดิน หรือ
คลิกที่นี่..เพื่อดูภาพขยายแผนที่ดิน
 
  รายละเอียดข้อมูลดิน
คลิกเลือกหมายเลขกลุ่มชุดดิน ตามที่พบในแผนที่
เพื่อดูรายละเอียด
1
11
21
31
41
51
61
2
12
22
32
42
52
62
3
13
23
33
43
53
 
4
14
24
34
44
54
 
5
15
25
35
45
55
 
6
16
26
36
46
56
 
7
17
27
37
47
57
 
8
18
28
38
48
58
 
9
19
29
39
49
59
 
10
20
30
40
50
60
 

 

 
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗