.. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

530

การประเมินคุณภาพดินและข้อจำกัดเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทางการเกษตรในพื้นที่แอ่งสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
PDF

ธงชัย คงหนองลาน

เม.ย.2564

531

การศึกษาลักษณะและสมบัติดินบางประการในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำน้ำทะเล กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

โกศล เคนทะ

ก.พ.2564

532

การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของประเทศไทย

วัฒนา พัฒนถาวร

พ.ค.2564

533

ศักยภาพการให้ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของชุดดินในประเทศไทย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด

กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กสด.

ก.ค.2565

534

แนวทางการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลดินเพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบ่อขุดในประเทศไทย

นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล

ส.ค. 2566

535

การประเมินศักยภาพและกำลังผลิตของทรัพยากรดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด"นครชัยบุรินทร์"เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล

ส.ค. 2566

536

การประเมินคุณภาพของทรัพยากรดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล

ส.ค. 2566

537

     

538

   

539

   

540

     

541

   

 

542

   

543

     

544

 

545

   

546

 

547

     

548

   

549

     

550

     

551

   

552

   

553

       

554

     

555

   

556


   

557

   

558

       

559

 

560

   

561

 

562

   

563

     

564

   

565

     

566

   

567

     

568

     

569

       
 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 530-570

หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย