.. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

530

การประเมินคุณภาพดินและข้อจำกัดเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทางการเกษตรในพื้นที่แอ่งสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
PDF

ธงชัย คงหนองลาน

เม.ย.2564

531

การศึกษาลักษณะและสมบัติดินบางประการในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำน้ำทะเล กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

โกศล เคนทะ

ก.พ.2564

532

การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของประเทศไทย

วัฒนา พัฒนถาวร

พ.ค.2564

533

ศักยภาพการให้ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของชุดดินในประเทศไทย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด

กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กสด.

ก.ค.2565

534

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลดินเพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบ่อขุดในประเทศไทย

นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล

ส.ค. 2566

535

การประเมินศักยภาพและกำลังผลิตของทรัพยากรดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด"นครชัยบุรินทร์"เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล

ส.ค. 2566

536

ปริมาณน้ำและช่วงเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อย กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กสด

ก.ย.

2566

537

การจัดชั้นความเหมาะสมของดินและผลผลิตคาดการณ์สาหรับปลูกอ้อย
PDF
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กสด.

ก.ย.

2566

538

การประเมินคุณภาพดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของปะเทศไทย

กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กสด.

ก.ย.

2566

539

โครงการศึกษาชั้นสภาพอุณหภูมิดิน บริเวณพื้นที่สูง : จังหวัดลำปาง ปี 2563-2565

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กสด.

ก.ย . 2566

540

การประเมินสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร
ปีงบประมาณ 2566
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กสด.

ก.ย . 2566

541

ผลการดำเนินงาน โครงการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ ดินที่มีผลกระทบจากเกลือ : กรณีจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กสด.

ก.ย . 2566

542

ผลการดำเนินงาน โครงการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ ดินที่มีผลกระทบจากเกลือ : กรณีจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กสด.

ก.ย . 2566

543

ผลการดำเนินงาน โครงการการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ ดินที่มีผลกระทบจากเกลือ : กรณีจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กสด. ก.ย . 2566

544

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการกำหนดและปรับปรุง มาตรฐานข้อมูลดินตัวแทนหลักสำหรับพัฒนาการเกษตร ของประเทศไทย ปี 2566

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กสด.

ก.ย . 2566

545

โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินแบบดิจิทัลในพื้นที่เขตเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี จังหวัดแพร่

กลุ่มสำรวจจำแนกดิน กสด.

ก.ย . 2566

546

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสม

กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน

กสด.

ก.ย . 2566

547

การประยุกต์ใช้ LiDAR sensor ร่วมกับระบบ IoT ในการประเมินสภาพการอิ่มตัวด้วยน้ำของดิน (aquic condition)
เพื่อการจำแนกดินในสภาพภูมิลักษณ์ที่แตกต่างกัน จังหวัดร้อยเอ็ด

พิชามญชุ์ อินต๊ะโม กฤดิโสภณ ดวงกมล ยุพเยาว์ หัศจรรย์ และ สุวิชา ผลฟักแฟง

ก.ย.2566

548

รายงานประจำปี 2566 กองสำรวจจำแนกดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

ก.ย.2566

549

     

550

     

551

   

552

   

553

       

554

     

555

   

556


   

557

   

558

       

559

 

560

   

561

 

562

   

563

     

564

   

565

     

566

   

567

     

568

     

569

       
 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 530-570

หน้าแรก หน้าสุดท้าย