.. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

451

ทรัพยากรดินและศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย

PDF

ประสงค์ ยี่ส่อง

-

452

ดินเค็มชายฝั่งทะเลและดินเปรี้ยวจัดภาคใต้

สุรพล เจริญวงศ์

-

453

คู่มือการจำแนกความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

454

รายงานการสำรวจดิน พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ก.ย2542

455

การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของชุดดินในภาคเหนือกับลักษณะทางธรณีสัณฐานเพื่อนำมาประยุกต์ใช
้กับงานสำรวจและทำแผนที่ดิน

พงษ์ศักดิ์ ชลดำรงกุล

เม.ย2543

456

การจำศึกษาคุณสมบัติของดินเพื่อจำแนกและจัดตั้งเป็นชุดดิน จอมพระ

PDF

สถิระ อุมศรี

พ.ย2542

458

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดในชุดดินบางชุดดินที่จัดชั้นความเหมาะสม
ของดินต่าง ๆ ในการปลูกพืชไร่

PDF สหัสชัย คงทน
สัญชัย หุ่นดี
เม.ย.2542

459

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่ปลูกในชุดดินตาคลี จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาและปรับปรุงการจัดชั้นความเหมาะสมของดิน

PDF

สหัสชัย คงทน

-

460

ลักษณะดิน การจำแนกดินและการจัดการดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม และดินอินทรีย์ ในภาคใต้

PDF
วุฒิชาติ สิริช่วยชู 2542

461

การวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของชุดดินต่าง ๆ ในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ โดยแบบจำลองการ
ปลูกพืช ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

PDF

สหัสชัย คงทน

-

462

การประเมินการเจิรญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ในแต่ละขั้นความเหมาะสมของดินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท

PDF

สหัสชัย คงทน

-

463

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมในชุดดิน 5 ชุดดิน ลพบุรี โชคชัย อาริน ตาคลี จัตตุรัส ในแหล่งปลูกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองการปลูกพืช CERES-Maise growth&yield assessment
of maise on 5 soil serices at corn belt of thailand by ceres-maise crops model

PDF

สหัสชัย คงทน

-

464

การใช้ระบบช่วยการตัดสินใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน

PDF

สหัสชัย คงทน

-

465

ลักษณะสมบัติและสัณฐานของดินอันดับออกซิโซลส์บางชนิดในประเทศไทย

PDF

พศวุฒิ วงศ์วิศิษฐ์รังษี

-

466

การกำเนิดและจำแนกดินกรณีศึกษาชุดดิน โชคชัย

PDF

พศวุฒิ วงศ์วิศิษฐ์รังษี

-

467

การศึกษาดินบริเวณแหล่งปลูกข้าวโพดของประเทศไทยเพื่อจัดทำคู่มือการจำแนกดิน สำหรับนักส่งเสริมการเกษตร

 

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

-

468

ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของ 62 กลุ่มชุดดิน

PDF

สถิระ อุดมศรี

-

469

การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดินบริเวณพื้นที่เขตทหาร จ. กาญจนบุรี

 

ประสงค์ ยี่ส่อง

-

470

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ชองดินที่ใช้ปลูกข้าวในประเทศไทย

 

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

-

471

การประเมินผลผลิตของเงาะโรงเรียน ในชุดดินดอนไร่ และชุดดินกระบี่

PDF

-

-

472

การวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินกบินทร์บุรี และชุดดินโคราชที่มีต่อการปลูกกระท้อน

PDF

-

-

473

การวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินสตึก และชุดดินวาริน ที่มีต่อการปลูกมะม่วง

PDF

-

-

474

การศึกษาสภาพความชื้นของดินในแปลงไม้ผลที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้าแฝกในชุดดินมาบบอน จ. ระยอง

PDF

อนุวัชร โพธิ์นาม

2543

475

การประยุกต์ใช้โปรแกรม ARC/INFO และ ARC MACRO LANGUAGE เพื่อการจัดการ
ฐานข้อมูลดินของประเทศไทย

PDF

ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล

ส.ค2543

476

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่พรุ จ. นราธิวาส

PDF

สุพร บุญประคับ

-

477

ลักษณะวินิจฉัยที่ใช้ในการจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน

PDF

พศวุฒิ พรสรไชย

-

478

การประเมินความเหมาะสมของดินในกลุ่มชุดดิน อ.อ่าวลึก กระบี่ นาทวี หลังสวน สัตหีบ และ จ .ชุมพร สำหรับการ
ปลูกมะม่วงพันธุ์ไทย ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

PDF

เอี่ยม โพธิ์ทอง

-

479

การประเมินความเหมาะสมของดินในกลุ่มชุดดิน รือเสาะ คลองท่อม คอหงษ์ บาเจาะ หลังสวน และชุมพร สำหรับ
การปลูกมะพร้าว พันธุ์ สวี ลูกประสม 1 จ. ชุมพร

PDF

เอี่ยม โพธิ์ทอง

-

480

การทดสอบโปรแกรม PLANTGO ในการประเมินการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงในชุดดิน ท่าเรือ (TR)
โดยอาศัยน้ำชลประทาน

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

สหัสชัย คงทน

-

481

ชั้นดาน

PDF

กลุ่มมาตรฐาน

-

482

การศึกษาแนวทางในการประเมิน ความถูกต้องของแผนที่ดิน

PDF

ภูษิต วิวัฒวงศ์วนา

-

483

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจาก คุณสมบัติทางเคมีบางประการ

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

484

การประเมินคุณค่าของที่ดินทางกายภาพในการปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

PDF

ผริดา คุณีพงษ์

-

485

การวินิจฉัย และประเมินกำลังผลิตของชุดดินปราณบุรี ในการปลูกอ้อย สัปปะรด ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

PDF

นงเยาว์ ดีแท้

-

486

การประเมินผลผลิตของยางพารา บนชุดดินพระโต๊ะ ในจังหวัด ชุมพร

PDF

นงเยาว์ ดีแท้

-

487

โปรแกรมการจำแนกความเหมาะสมของดิน สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

488

การประเมินความเหมาะสมของดินองค์รักษ์ รังสิต และฉะเชิงเทราที่ยกร่อง ในการปลูกส้ม เขียวหวาน

 

ผดุง อินทรวิเชียร

-

489

การประเมินผลผลิตเงาะ และทุเรียนบนชุดดินท่าใหม่ ที่จังหวัด จันทบุรี

 

ผดุง อินทรวิเชียร

-

490

ฐานข้อมูลำสหรับการจัดทำแผนที่แสดงลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของชุดดดินต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

งานระบบข้อมูลดิน

-

491

ข้อสนเทศด้านดิน ของประเทศไทยโยการประยุกต์ใช้โปรแกรม ARC/INFO

 

งานระบบข้อมูลดิน

-

492 ข้อมูลดินในประเทศไทย PDF ณรงค์ ตรีสุวรรณ 2544
494 การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินบริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ PDF กิติ มาลัยโรจน์ศิริ
ถาวร ทาแก้ว
2546
495 การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน/ดินสำหรับปลูกยางพาราบริเวณที่มีสภาพความชื้นของดินแบบ Udic
.ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
PDF นงเยาว์ ดีแท้ 2545
496 รายงานการจัดทำแผนที่กระจายความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายดินเค็ม น้ำเค็มเมื่อมีการพัฒนาระบบชลประทาน
โครงการฝายร้อยเอ็ด
PDF

สยาม ไชยทิพย์
สมซรี อรุณินท์
จรรยา อินทรังสี

2545
505 การแปลข้อมูลลักษณะความชื้นดินในประเทศไทย PDF ณรงค์ ตรีสุวรรณ 2545
510 การจัดทำแผนที่ดินปัญหาในประเทศไทย PDF รุ่งนภา ตะวันรอน
บำรุง ทรัพย์มาก
ประทุมพร ฟั่นเพ็ง
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
2545
512 การศึกษาจัดทำแผนที่ดินในประเทศไทยตามระบบอนุกรมวิธานดิน ปี 1999 PDF รุ่งนภา ตะวันรอน
บำรุง ทรัพย์มาก
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
 
517 ลักษณะที่เกิดจากการลดและการเพิ่มออกซิเจน ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยสภาวะน้ำขัง PDF อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์ 2542
519 คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน PDF ส่วนมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและที่ดิน
2547
526 ลักษณะและสมบัติของดินที่เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ PDF ส่วนมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและที่ดิน
2547
527 ธรณีสัณฐานจังหวัดขอนแก่น PDF วิโรจน์ อิงคากุล 2545
528 ธรณีสัณฐานสำหรับการสำรวจดิน PDF วิโรจน์ อิงคากุล 2546
529 กลุ่มชุดดิน PDF วุฒิชาติ สิริช่วยชู 2552
 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 451-550 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย