.
 
  .. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองกสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  
คลิกที่..รายการเอกสาร..เพื่อดูภาพปก ..หรือ.. คลิกที่ PDF.. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หมายเลข

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

14 Soil Survey in Agricultural Development PDF    
16 The Soil ดิน PDF    
17 Soil Survey in Thailand การสำรวจดินในประเทศไทย PDF    

18

Know Your Soil เรียนรู้เรื่องดิน

PDF

ฟอร์เรสท์ สตีล
สมาน พาณิชย์พงศ์

1972

19

Peat and Muck Soils And Their Utili Zation In Thailand

PDF

Pisoot Vijarnsorn

2518

20

ธรณีสัณฐานวิทยาของภาคใต้โดยสังเขป

PDF

Pisoot Vijarnsorn

ก.พ 2517

21

คู่มือการทำคำบรรยายหน้าตัดดิน

PDF

Pisoot Vijarnsorn

1ต.ค2518

22

รายงานการศึกษาลักษณะดิน ในบริเวณเหมืองร้างท้องที่ จ.พังงา ภูเก็ต และระยอง 
Study no soil charaetesisties in Abandened tin Mine tailings in Phangnga Phuket and ranong Prorinces

PDF

Pisoot Vijarnsorn
ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

เม.ย 2521

23

รายงานการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะดินบางประการของดินชุดกำแพงแสน (Study of some Charaeteraeteristies Of Kamphaeng Saen Series

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

มี.ค 2522

24

A Mineralogical and Mechanical Analysis of Nine Residual Soils Willam Bailey , Soil Survey Division, Land Development

 

By William Bailey

1979

24/1

รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐาน และดินของจังหวัดประจวบโดยอาศัยเทคนิคการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

-

25

Genesis of Ao Luk Soil “Peter White”

PDF

Peter White

ก.พ2523

26

Study o Physical,Chemical and Mineralogical Properties of Soils

PDF

K.SAIFUK

ก.พ2523

27

การศึกษาลักษณะทางภายภาพและเคมีของดินที่จะจัดตั้งเป็นดินชุดบางมูลนาค ในบริเวณภาคกลาตอนเหนือของประเทศไทย

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
นิพันธ์ ช่อผกา

ส.ค2524

28 คู่มือการจำแนกความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ PDF พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2523

29

รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐาน และดินของจังหวัดปัตตานีโดยอาศัยเทคนิคการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค 2524

30

ความรู้เรื่องดินในภาคใต้และการสำรวจดิน

PDF

สุรพล เจริญพงศ์

2524

31

Landforms, Surface Sediments and Associated soil Units in Nakhon Ratchasima Province, Thailand

PDF

Peter Michel

1981

32

Soil Vegetation Relation Relations in the North Continental Highlad Region of thailand a Preliminary investigation of Soil Vegetation by

PDF

CRAIG A HENDETCKS

1981

33

“Soil survey Manual Chapter.4”Examination and Description of soils in the Field.

PDF

-

1982

34

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกลักษณะดินในภาคกลาง ของประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ต.ค2525

35

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของจังหวัด เลย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ต.ค2525

36

การจำแนกและกำหนดลักษณะดินในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย

PDF

ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

ม.ค2526

37

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกและกำหนดคุณลักษณะของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไท

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค2526

38

เขตภูมิอากาศการเกษตรของประเทศไทย

PDF

สมาน พาณิชย์พงศ์

 

39

การใช้แผนที่และรายงานการสำรวจดินสำหรับงานอนุรักษ์ดินและน้ำ

PDF

เล็ก มอญเจริญ

2525

40

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกลุ่มดินเพื่อประกอบการพิจารณา การใช้ปุ๋ย เคมีสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

PDF

เฉลียว แจ้งไพร
ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์

ม.ค2526

41

DISPERSIVE SOILS

PDF

เล็ก มอญเจริญ

ม.ค2526

42

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกและกำหนดลักษณะดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิพันธ์ ช่อผกา

ม.ค2526

43

ตัวอย่างการศึกษาการประเมินค่าของแผนที่ดินและจำแนกชนิดของแผนที่ดิน

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ก.พ2526

44

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จ. อุดรธานี

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ม.ค 2526

45

The Vertisols of thailand

PDF

Pisoot vijanson

พ.ย 1982

46

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. หนองคาย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

มี.ค 2526

47

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ.นครพนม

PDF

ม.ร.ว ศรีลักษณ์

มี.ค2526

48

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์จังหวัดนครพนม

PDF

ดวงชีพ รัตนานุพงษ์

ก.ค 2526

49

สภาพทางธรณีสัณฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐานและดินของ จ.กระบี่

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

 

50

A detailed investigation of soil, Landform and Geologic relation-ships in the Pak Chong area of the Central Highlands of Thailand By Eric M.Gliessman, Techmical Bulletin

PDF

By erie m.glissman

ต.ค1983

   
 
 

เอกสารวิชาการหมายเลข 1-50 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย