.. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

51

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของดินและสภาพทางธรณีสัณฐานของ จ.พังงา

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

2526

52

การศึกษาความสัมพันธ์ของดินและสภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดเชียงราย

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

2526

53

บทบาทของอลูมินัมในดินกรด

PDF

บุรี บุญสมภพพันธ์

ต.ค2526

54

ไร่เลื่อนลอยและผลกระทบต่อดิน

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

ต.ค2526

55

ข้อมูลที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรม

PDF

นันท์ ไกรฤกษ์

ก.ย 2526

56

Geological and Depositional origin of granitoid-derived soils,south-western rayong province.(techical Bulletin No.56)

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

ม.ค2527

57

The Geomorphological Map of the Northeastern Part of thailand

PDF

P.Pramojanee

ก.ค1984

58

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จ.ตราด

PDF

จักรกฤษ มโนธรรม

ส.ค2527

59

An Investigation of salt affected soils bancha bu area,dan khun thot district nakhon ratchasima province northeast thailand

PDF

Martin Newport

ส.ค1984

60

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของจังหวัดนครราชสีมา

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ส.ค.1984

61

ภูมิอากาศดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PDF

คำรณ ไทรฝัก

ก.ย2527

62

ผลการศึกษาวิจัย เรื่องความสมดุลย์ของน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

เสรี จึงนิจนิรันดร์

 

63

เรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของดินและตะกอนของดินชนิดต่าง ๆ ที่เกิดบนเนินตะกอนรูปผัดใน จ. กาญจนบุรี

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ต.ค2528

64

สัณฐานของศิลาแลงอ่อนที่เกิดไม่ติดกันและบันทัดฐานในการวินิจฉัยในสนาม ของดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

มี.ค 2529

65

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและแร่ดินเหนียวรวมทั้งสภาพแวดล้อม

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

พ.ค 2529

66

ผลการศึกษาและวิจัยและเรื่องการศึกษาลักษณะและการกำหนดดินชนิดต่าง ๆ ในเขตนิเวศน์พันธ์ไม้ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

ธ.ค 2529

67

LAND TYPES, LAND USE/COVER, SECONDARY SALINTZATION IN T E AREA EAST OF LAM YAI TYNG KULA RONGHAT 1983

PDF

MONRTI LIENGSAKUL AND W.P THOMSON

ม.ค1987

68

ธรณีวิทยาทั่วไปสำหรับนักสำรวจดิน

PDF

มนตรี เลี้ยงสกุล

ม.ค2530

69

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ จังหวัดแพร่

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

เม.ย2530

70

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

ก.พ2530

71

การศึกษาคุณลักษณะของดินเพื่องานด้านวิศวกรรม

PDF

สุวณี ศรีธัวช ณ.ยุธยา

ต.ค2530

72

ดินกรวดของประเทศไทย

 

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

-

73

การสำรวจและวินิจฉัยคุณภาพดิน เพื่อใช้ในการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

เม.ย2530

74

การจำแนกดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

PDF

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

เม.ย2530

75

ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินของภาคกลาง

PDF

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

เม.ย2530

76

COUTRY REPORT PART 1 SOILS RESOUSE OF THAILAND PART 2 ACTIVITIES AND WORK

PDF

CHALEA CHANGPRAI

มิ.ย1987

77

ความสัมพันธ์ระหว่างความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกกับอินทรีย์วัตถุ ส่วนประกอบของแร่ดินเหนียวและพื้นที่ผิวสำหรับดินเหนียว

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

2530

78

ชั้นดินอาร์จิลลิคที่ไม่มีผิวเคลือบของดินเหนียว

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

2530

79

คุณสมบัติ 15 ลักษณะของดินเพื่องานด้านวิศวกรรม

 

ชนาภัฎ สรภาคย์

-

80

การจำแนกดินระบบ UNTIFIED SOIL CLASSIFICATION

 

ชนาภัฎ สรภาคย์

-

81

ดินบางชุดสำหรับพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

ชนาภัฎ สรภาคย์

-

82

ทรัพยากรดินในประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ต.ค2530

83

ลักษณะชุดดินที่สำคัญและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด ลพบุรี

PDF

พลพัฒน์ เสาวภานท์

ก.ค2530

84

ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินที่ใช้ในการจำแนกดิน

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ธ.ค2530

85

การศึกษาธรณีสัณฐานความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานและดินจังหวัดราษฏร์ธานี

PDF

มนตรี เลี้ยงสกุล

ธ.ค2530

86

การจำแนกดินในระดับพวกดิน

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

พ.ย2530

87

การจำแนกดินในพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ธ.ค2530

88

ภูมิอากาศดิน

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ธ.ค2530

89

การวินิจฉัยคุณภาพดินเพื่อใช้ประโยชน์ดานวิศวกรรม

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ม.ค2531

90

ธรณีสัณฐานวิทยาและดินในทะเลทราย

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

มี.ค2531

91

การกำหนดลักษณะและวินิจฉัยความเหมาะสมของชุดดินในภาคกลาง

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ก.พ2531

92

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางการใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ

PDF

วิชัย บุญยะวัฒน์

ก.ย2530

93

การประเมินค่าเปอร์เซนต์การอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างในสนามโดยวิธีวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์และ รีเกรสชั่น

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

ม.ย2531

94

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ ของจังหวัดขอนแก่น

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ม.ย2530

95

Soil and Land Use in Watershed Development and Management

PDF

เล็ก มอญเจริญ

-

96

กำเนิดสัณฐานสมบัติทางกายภาพ เคมี และองค์ประกอบเชิงแร่ ของดินแดง-ดินเหลือง บางชุดในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

PDF

เฉลิม วงศ์วิศิษฐ์รังสี

 

97

การวิจัยปัญหาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

มี.ค2531

98

ดินที่ใช้ในการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ม.ค2531

99

คุณสมบัติและลักษณะของกลุ่มดิน และความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ต.ค2531

100

การวิเคราะห์ปัญหาหลักทางกายภาพของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

PDF

เล็ก มอญเจริญ

-

 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 51-100 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย