.. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน..  

ลำดับ

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

101

ความรู้เกี่ยวกับดิน

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

มี.ค2531

102

รายงานการศึกษาวิจัย การกำหนดลักษณะและวินิจฉัย ความเหมาะสมของชุดดินในภาคเฉียงเหนือ

 

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

--

103

การวินิจฉัยคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมของดิน เพื่อการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ก.ค2531

104

การวินิจฉัยคุณภาพของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ม.ค2532

105

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จังหวัดสกลนคร

PDF

ศรีลักษณ์ เกษมสันต์

ม.ค2532

106

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ ใน จ. นครสวรรค์

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

ก.ย2531

107

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดินเพื่อการปลูกพวกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

ศรีลักษณ์ เกษมสันต์

-

108

1.การจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

เม.ย2532

109

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ ความซึมได้ของน้ำในดินกับลักษณะของเนื้อดินในดินชุดต่าง

PDF

สุวณี ศรีธัวช ณ.ยุธยา

ม.ค2532

110

เอกสารวิชาการเรื่อง “การจำแนกประเภทของดินทางด้านวิศวกรรม”

PDF

สุวณี ศรีธวัช อยุธยา

ม.ค2532

111

คู่มือใช้โปรแกรม Get-DEM

PDF

สมศักดิ์ อินดี
ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ส.ค2538

112

เขตอุณภูมิที่ใช้ในระบบการจำแนกดินในประเทศไทย

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

113

ข้อสังเกตุบางประการของลักษณะดินบริเวณที่ราบชายฝั่ง

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

114

เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรภาษาโฟรเทรน”

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ธ.ค2528

115

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินและปัญหาการใช้ประโยชน์ของจังหวัด จันทบุรี

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

มี.ค2532

116

ลักษณะความชื้นในดินที่ใช้ในระบบจำแนกดินในประเทศไทย

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

มี.ค2532

117

การวิเคราะห์ความชื้นในดินที่ใช้ในระบบจำแนกดินในประเทศไทย

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

118

คำบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

มิ.ย2528

119

คู่มือการใช้ RSX-11M /M-PLUS OPERATION SYSTEM

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ธ.ค2528

120

INTRODUCTION TO COMPUTER

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ส.ค2530

121

การกำหนดชั้นอุณหภูมิดินในบริเวณพื้นที่ภูเขาภาคเหนือประเทศไทย

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

เม.ย2530

122

รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้บอุบัติภัยเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จ.ชุมพร

 

-

-

123

รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับอุบัติภัยเขต อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์

 

-

-

124

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องโครงการจำแนกดินด้านวิศวกรรมตามระบบ AASHO และUNIFIED และการวินิจฉัยคุณภาพของดินเพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 1)

PDF

สุวณี ศรีธวัช อยุธยา

มี.ค2532

125

การศึกษาลักษณะ การกำเนิดและการจำแนกดินของชุดดิน ตาคลี

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

-

126

การศึกษาและประเมินการชะล้างพังทลายของดินจังหวัดตาก

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

ก.ย2532

127

การประเมินคุณภาพที่ดินในประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

มี.ค2533

128

การศึกษาและจำแนกดินบริเวณพื้นที่พรุในจังหวัด นราธิวาส

 

ทวี รัตนวิมล

-

129

การศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดินที่มีปัญหาในจังหวัดภาคใต้

 

ทวี รัตนวิมล

-

130

ความสัมพันธ์ทางนิเวศน์วิทยากับการเกิดพรุ

 

ทวี รัตนวิมล

-

131

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ. มุกดาหาร

 

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

เม.ย2533

132

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลุกพืชเศรษฐกิจ จ.นครพนม

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

เม.ย2533

133

การพัฒนาสำรวจดินและการใช้ข้อมูลดินในประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ส.ค2533

134

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อ่างทอง

 

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค2533

135

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลุกพืชเศรษฐกิจ จ. ชุมพร

 

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ก.พ2533

136

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลุกพืชเศรษฐกิจ จ.สุราษฎร์ธานี

 

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

เม.ย2533

137

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ. ฉะเชิงเทรา

 

บุรี บุญสมภพพันธ์

ก.ย2533

138

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.สระบุรี

 

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค2533

139

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมา

 

ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

มิย2533

140

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.นราธิวาส

 

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ก.พ2533

141

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.สุรินทร์

 

ชัยรัตน์ วรรณรักษ์
อิสรา อนุราษพงษ์ธร

มิย2533

142

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ. พิจิตร

 

นิพันธ์ ช่อผกา

ก.ค2533

143

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.แพร่

 

สันต์ อิ่มสมุทร

ก.ค2533

144

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.ราชบุรี

 

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ส.ค 2533

145

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

พ.ค2533

146

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.พิษณุโลก

 

นิพันธ์ ช่อผกา

ก.ค2533

147

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.กำแพงเพชร

 

สันต์ อิ่มสมุทร

ก.ย2533

148

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.อุทัยธานี

 

นิพันธ์ ช่อผกา

ก.ค2533

149

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.บุรีรัมย์

 

ชัยรัตน์ วรรณรักษ์

ก.ค2533

150

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.ชัยภูมิ

 

อิสรา อนุรักษ์พงศ์ธร

ก.ค2533

 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 101-150 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย