เกี่ยวกับเรา | คลังความรู้ | ติดต่อเรา | การเชื่อมโยง | สรุปความรู้ของข้าราชการ
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินSoil Resources Survey and Research Division
เอกสารดาวน์โหลด
ชุดดินภาคกลาง ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคเหนือ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน

 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน ฉบับปรับปรุงครั้งที่4
แผนที่พร้อมรายละเอียดการจัดการดินและปุ๋ยตามลักษณะชุดดินสำหรับข้าวโพดหลังนารายอำเภอ
แผนที่ชุดดินรายจังหวัดมาตราส่วน 1:25,000 ของประเทศไทยขนาด A0
(update 5/2/2562)

 

    แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       Soil Fertility
(update 4/10/2563)

แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 Soil Group
(update 5/1/2564)

 

World Reference Base for Soil Resources of Thailand
(update 18/01/2564)

 

กลุ่มดินตามระบบฐานอ้างอิง ทรัพยากรดินของโลก (WRB)
สำหรับทรัพยากรดินของประเทศไทย (update18/01/2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02 562-5100 ต่อ 1339

Best in Chrome, IE9+, Firefox4+, Safari5+, Opera10.5+