1 / 3
ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมชาวสำรวจดินทุกท่านเข้าร่วม "งานประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมชาวสำรวจดิน" ในวันที่ 22 มีนาคม 2567
2 / 3
ได้รับคัดเลือกเป็น Most Outstanding Country ประจำปี 2566 ด้านดิน
3 / 3
กสด.ร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในงาผนนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2566
หน้าแรก [H] เกี่ยวกับหน่วยงาน [A] คลังความรู้ [K] สรุปความรู้ข้าราชการ [E] การเชื่อมโยง [W] FAQ [F] ร้องเรียน [P]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารและประกาศจากหน่วยงาน
แหล่งรวมเอกสารวิชาการด้านสำรวจจำแนกดิน
โดย : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, วันที่ประกาศ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
แหล่งรวมเอกสารวิชาการด้านสำรวจจำแนกดิน...
หมวดหมู่ : ผลการดำเนินงาน
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ และปริมาณน้ำที่พืชต้องการ สำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
โดย : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, วันที่ประกาศ : ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดินนั้นเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร...
หมวดหมู่ : ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลการบริการ
สถานภาพธาตุอาหารในดินและการจัดการปุ๋ยสำหรับข้าวในประเทศไทย

โปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบผลิตจำนวนมาก

บริการข้อมูลแผนที่
บริการเอกสารวิชาการ

 

 

บริการวิดีโอความรู้ด้านดิน
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก 5 ธันวาคม
ความสำคัญของทรัพยากรดิน
วัตถุต้นกำเนิดดิน
พิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทย
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
Website & Security Policy of (Organization/Website) and Privacy Policy
กรมพัฒนาที่ดิน
Sliding Image