เกี่ยวกับเรา | คลังความรู้ | ติดต่อเรา | การเชื่อมโยง
เอกสารดาวน์โหลด
ชุดดินภาคกลาง ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคเหนือ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
แผนที่พร้อมรายละเอียดการจัดการดินและปุ๋ยตามลักษณะชุดดินสำหรับข้าวโพดหลังนารายอำเภอ
แผนที่ชุดดินรายจังหวัดมาตราส่วน 1:25,000 ของประเทศไทยขนาด A0
(update 5/2/2562)
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศไทย
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประะเทศ และเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน และการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การปฏิบัติ
Best in Chrome, IE9+, Firefox4+, Safari5+, Opera10.5+