เกี่ยวกับเรา | คลังความรู้ | ติดต่อเรา | การเชื่อมโยง | สรุปความรู้ของข้าราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
ชุดดินภาคกลาง ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคเหนือ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย
แผนที่พร้อมรายละเอียดการจัดการดินและปุ๋ยตามลักษณะชุดดินสำหรับข้าวโพดหลังนารายอำเภอ
แผนที่ชุดดินรายจังหวัดมาตราส่วน 1:25,000 ของประเทศไทยขนาด A0
(update 5/2/2562)
คลิปวิดีโอความรู้เรื่องดิน
ดูทั้งหมด

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02 562-5100 ต่อ 1339

Best in Chrome, IE9+, Firefox4+, Safari5+, Opera10.5+