• คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ และปริมาณน้ำที่พืชต้องการ
    สำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
    ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ปี 2565
กลับสู่หน้าหลัก    
เขต1
เขต2
เขต3
เขต4
เขต5
เขต6
เขต7
เขต8
เขต9
เขต10
เขต11
เขต12