หน้าแรก [H] เกี่ยวกับหน่วยงาน [A] คลังความรู้ [K] สรุปความรู้ข้าราชการ [E] การเชื่อมโยง [W] FAQ [F] ร้องเรียน [P]

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

การแบ่งส่วนราชการ

ข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ค่านิยมองค์กร

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิกัดภูมิศาสตร์ : 13.837413 N 100.573225 E
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.1760 ต่อ 1339

Email: ldd0822.05@gmail.com

การแบ่งส่วนราชการ