หน้าแรก [H] เกี่ยวกับหน่วยงาน [A] คลังความรู้ [K] สรุปความรู้ข้าราชการ [E] การเชื่อมโยง [W] FAQ [F] ร้องเรียน [P]

คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ และปริมาณน้ำที่พืชต้องการ สำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดินนั้นเป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร ซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนในการบริหารการจัดการดิน น้้า และการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ในปริมาณที่พืชต้องการอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามความต้องการที่ใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการจัดการดินและปุ๋ยส้าหรับพื้นที่ของตนเอง

อย่างไรก็ตาม การวางแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการศึกษาลักษณะสมบัติดิน และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ เพื่อการไปแปลความหมายของข้อมูลดิน และจัดชั้นความเหมาะสมของดิน ซึ่งข้อมูลด้านวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดินจัดเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่จะนำมาใช้ในการกำหนดระดับความเหมาะสมของศักยภาพดินเพื่อการปลูกพืช ทั้งนี้สามารถนำไปใช้พิจารณาร่วมกับข้อมูลปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการกำหนดระดับความเหมาะสมของศักยภาพดินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การประเมินกำลังผลิตของดิน และแนวทางการจัดการดิน ปุ๋ย น้้า เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล สามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเลือกใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน ตามศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกร หรือบุคลากรที่สนใจสามารถนำไปใช้เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั้น ให้สามารถมีการจัดการด้านเกษตรกรรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดี

เอกสารความรู้ประกอบคำแนะนำการจัดการดินที่จัดทำ

คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย สำหรับวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12

ในเอกสารประกอบด้วย ปริมาณการใช้ปุ๋ยจากแม่ปุ๋ย เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณธาตุอาหารหลัก ที่ขาดในดินตามความต้องการของพืช จากการแปลผลค่าวิเคราะห์ดิน ในพื้นที่ โดยในเอกสาร จะแสดงถึงรายละเอียดในแต่ละครั้งที่ต้องใส่ปุ๋ยด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

ในเอกสารประกอบด้วย ปริมาณน้ำที่พืชต้องการตามลักษณะดิน โดยการจำลองด้วยโปรแกรม Cropwat 8.0 โดยจะกำหนดช่วงวันที่เหมาะสมต่อการให้น้ำแก่พืช รวมถึงปริมาณน้ำที่เหมาะสม โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำมากกว่าพืชอื่น รวมถึงปริมาณการให้น้ำชลประทานสำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นด้วย

ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจสำหรับวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

ในเอกสารประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตที่ได้ โดยการจำลองด้วยโปรแกรม DSSAT เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลตอบรับทางเศรษฐกิจ สำหรับการให้คำแนะนำและการวางแผน การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรต่อไป

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
นครนายก
สุพรรณบุรี
นครปฐม
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อำนาจเจริญ
ร้อยเอ็ด
นครพนม
มุกดาหาร
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
บึงกาฬ
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
หนองคาย
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
สกลนคร
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กำแพงเพชร
สุโขทัย
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
คำแนะนำ ฯ ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
จังหวัด
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ฯ
ปริมาณน้ำและรอบการให้น้ำ ฯ
ปริมาณผลผลิตคาดการณ์พืชเศรษฐกิจฯ
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส