กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง version 0.4021067
-
แปลง
-
ไร่
-
ราย
-
เฉลี่ย
พืช%แปลงไร่
- - -
- - -
- - -
- - -
ปุ๋ยที่ใช้
edit
ใช้โปรแกรมคำนวณ ระบุสูตรปุ๋ยเอง
เลือกจำนวนสูตรปุ๋ยที่ใช้
ปุ๋ยสูตรเดียว
ปุ๋ยสองสูตร
ระบุสูตรปุ๋ยที่ต้องการ
ใช้ยูเรีย

5

ความฟุ่มเฟือย
ไนโตรเจน :
ฟอสฟอรัส :
โพแทสเซียม :
dashboard
fertile calculator
detail
raw data
How to.