ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
     

รายงานการสำรวจดินเพื่อการเกษตร
(1:25,000)

จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดนครสวรรค 
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา 
จังหวัดเพชรบูรณ ์
จังหวัดสระบุร ี
จังหวัดระยอง 
จังหวัดลพบุร ี
จังหวัดลำปาง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดอ่างทอง 
 
ภายในงานส่วนสำรวจฯ นำเสนอผลงานเกี่ยวกับ
ทิศทางการสำรวจดินในอนาคต
แผนที่ข้อมูลดิน จังหวัดใหม่ คือ จังหวัดบึงกาฬ
เอกสารเผยแพร่ต่างๆ
 ข้อมูล Update
โครงการศึกษาชุดดินหลักของประเทศไทย

ชุดดินวังสะพุง

ชุดดินภูเรือ (รอจัดตั้ง)
  โครงการดำเนินงานปี 2554
    โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

       หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย

 
โครงการปรับฐานข้อมูลดินเพื่อการเกษตร  
โครงการหลวง  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตราส่วน  
โครงการร่วมกับ ITC  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
1:25,000 จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคายและ  
โครงการร่วมกับ IRD  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
จังหวัดขอนแก่น  
โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม  
 
โครงการศึกษาชุดดินหลักของประเทศไทย  
   
     หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
             
 กรมวิชาการเกษตร
  โครงการวิจัย ปี 2554       เอกสารและข้อมูลอื่นๆ จากส่วนสำรวจจำแนกดิน  
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการศึกษาระบบนิเวศน์เกษตรและ  
ประวัติโครงการพระราชดำริ   
กรมชลประทาน
การกักเก็บ คาร์บอน: การเปลี่ยนแปลง  
แผ่นโปสเตอร์การทำแผนที่ดินเพื่อการเกษตร  
กรมป่าไม้
 
หลักทรัพยากร ดินประเทศ ไทย   
กรมอุตุนิยมวิทยา

 โครงการวิจัย: การสร้างรูปแบบเชิง  
การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่าย ( และ Pdf)    
กรมทรัพยากรธรณี 
บูรณาการการผลิตข้าวหอมมะลิและสัตว์  
การแปลภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลดิน  
 
 เศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสมดุล
 
เทดโนโลยีการทำแผนที่ในปัจจุบัน  
     หน่วยงานมหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา(SPR)
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสกว."การศึกษาแหล่ง
    เอกสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มาและปริมาณของ Mg ในน้ำยางพาราสด  
รายงานการสำรวจดินรายจังหวัีด (มาตราส่วน 1:25000)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการหลวง:โครงการจัดที่ดินทำกินใน
 
   
มหาวิทยาลัยแม้โจ้
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         
มหาวิทยาลัยมหิดล
         
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
       
  ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
   
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
   
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   พยาการณ์อากาศประจำวัน    คลิก

   กิจกรรมทั่วไป ......

กิจกรรมการสำรวจดินจ.อุดรธานี
ภาพงานเกษียณปี2553
การศึกษาชุดดินหลัก จังหวัดเลย.....

เกร็ดความรู้จากชาวสำรวจ....

 

ภาพแสดงลักษณะของดิน หรือ ลูกรังที่มีปริมาณ
ของเกลือจำพวก NaCl....
การทดสอบว่าดินที่มีีปริมาณของ NaCl เจือปน ? ด้วย silver nitrate (AgNO3)

สภาพพื้นที่ดินเค็ม

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ดินเค็ม จ.นครราชสีมา โดยพบปริมาณคราบ เกลือตามผิวหน้าดิน มีต้นไม้ขึ้นเป็น หย่อม ๆ คราบเกลือที่พบตามผิวดิน .....

 

สิ้งคที่น่าสนใจ ภายในกรมพัฒนาที่ดิน

 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 1760 ต่อ 1351 หรือ e-mail: soilsurveythai@hotmail.com  
หรือ ร่วมพูดคุยและฝากคำถาม @ User name: soilsurveythai