กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
   
สำรวจและศึกษาดินในพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจและศึกษาดินที่เป็นปัญหาหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจและศึกษาดินเค็ม ดินทราย
สำรวจและศึกษาดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
สำรวจและศึกษาดินลูกรัง (ดินตื้น)
สำรวจและศึกษาดินเกิดไม่ต่อเนื่อง
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่โครงการเขตลุ่มน้ำพัฒนาที่ดิน
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่โครงการพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน จัดทำแผนที่ดิน
อ้างอิงบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์