หน้าแรกสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน ติดต่อเรา ผังเว็บไซต์
 
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
 
  
..ผู้บริหารและบุคลากร...
 
 
นายอนุกูล สุจินัย นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
   Mr.Anukul Sujinai วทบ. แกษตรศาสตร์ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
    E-mail:
นายกิติ  มาลัยโรจน์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Kiti  Malairojsiri วทบ. เกษตรศาสตร์ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
    E-mail: kiti@ldd.go.th
นายถวิล หน่อคำ
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Thawin Norkham วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail: thawinnorkham@gmail.com
นายจตุรงค์ เพชรสุทธิ์ นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Jaturong  Phetsuth วทม. เกษตรศาสตร์ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
    E-mail: jrphetsuth@gmail.com
นายศุภฤกษ์ กลิ่นหวล
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Soopareak  Klinhoun วทม. (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail:  soopareak@hotmail.com
นางสาวรวมพร มูลจันทร์
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  Mr.Ruamporn  Moonchan วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ E-mail:
นายอรรณพ พุทธโส
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Aunnop  Puttaso วทม. (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail: makley_a@hotmail.com
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Ninnat  Pattanawongsuntorn วทม. (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: ngeelaw@hotmail.com
นายโกศล เคนทะ นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Kosol  Khenta วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: Khentha_soil4@hotmail.com
นายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
   Mr.Nilapat  Kongpuang วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
    E-mail: tooner04@hotmail.com
     
   
รายชื่อ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |