กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม


 ภาพการบรรยายเรื่อง

"การแปลภาพถ่ายและวิเคราะหข้อมูลดิน"

โดย ผอ. อนุกูล สุจินัย (ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2 )

 

เอกสารเพิ่มเติม

หลักการแปลความภาพถ่ายทางอากาศ
 การแปลภาพถ่ายทางอากาศสี

สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำรวจจำแนกดินที่ 2

 

 

 

การฝึกและสอนเจ้าหน้าที่แปลภาพถ่าย สำหรับการเตรียมงานการดำเนินงานประจำปี 2554