ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553
   
โครงการสำรวจดินเพื่อผลิตแผนที่ดินระดับละเอียดลงในภาพถ่ายออโธสีมาตราส่วน 1:25,000
จำนวน 14 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้
 
โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ความชื้นดินภาคตะวันออกของประเทศไทย
 
โครงการสำรวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องจากปัญหาโลกร้อน
- ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 2
- ลุ่มน้ำลำสะแทด
 
โครงการเพิ่มเติมและพัฒนาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ดิน
 
โครงการพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
 
โครงการศึกษาดินตัวแทนหลักสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-4) ภายใต้กรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)
   
 
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554
   
โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ความชื้นดินภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 
โครงการสำรวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องจากปัญหาโลกร้อน
- ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4
- ลุ่มน้ำลำคันฉู
 
โครงการเพิ่มเติมและพัฒนาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ดิน
 
โครงการพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
 
โครงการศึกษาดินตัวแทนหลักสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา (AC-4) ภายใต้กรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)