ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
 
สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
 
กรมพัฒนาที่ดิน
 
แขวงลาดยาว
 
เขตจตุจักร
 
กรุงเทพฯ 10900
  โทร/โทรสาร 02-5791938, 02-5798524
    e-mail : oss_3@ldd.go.th