..ผู้บริหารและบุคลากร...
 
 
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฯ
Mr.Somsak Sukchan วทม. ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โทร 0 2562 5100 ต่อ 1374
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร/โทรสาร 0 2579 1938
     

 

นางขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
Mrs.Kanitasri Hoontrakul วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวบำรุง ทรัพย์มาก
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
Ms.Bumrung Submak วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
Mr.Attaya Phinchongsakuldit วทบ.เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

โทร 0 2562 5100 ต่อ 1227

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
นักสำรวจดินชำนาญการ  
Dr.Sumitra Watana ปร.ด.ปฐพีวิทยา โทร 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
Dr.Naruekamon Janjirawuttikul Doctor of Environmental Studies (Soil Science) Nagoya University, Japan
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1242, 1227
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว
นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
Ms.Saranya Norkaew วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1304
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
Ms.Yooppayow Husajun วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1304
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
 

   
     
     
     
     
     
   
รายชื่อ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |