พัฒนาระบบมาตรฐานการสำรวจดิน การจำแนกดิน และการจัดทำแผนที่ดิน และแผนที่อื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานสำรวจดินของกรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ
ควบคุมมาตรฐานการสำรวจดิน การจำแนกดิน และการจัดทำแผนที่ดิน
ศึกษา วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการกำเนิดดินและสมบัติของดิน เพื่อการสำรวจจำแนกดิน
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดิน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและที่ดิน