นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยอาจารย์ จำ่นวน 11 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านสำรวจดิน
ของสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน ณ ห้องประชุม สสว. 1 ชั้น 3
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553

   
 
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2553 และแผนการดำเนินงานปี 2554
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   
 
คณะนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวน 34 คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2553
เวลา 13.30-15.00 น.