..บุคลากรในสำนักฯ...
 
 
  
ข้าราชการ (3)
 
นางสาวสุธินี วดีศิริศักดิ์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) ม.แม่โจ้ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1371
  - วทม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
นางสุพร บุญประคับ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1227
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - Diploma สถาบัน ITC เนเธอร์แลนด์  
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์  
สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 5101, 5103
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายอภิชาติ บุญเกษม
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
  สาขาปฐพีศาสตร์  
นายอรรณพ พุทธโส
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1227
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   
     
   
รายชื่อข้าราชการ   
|  1 |  2 |  3  |
 
   
| ผู้บริหาร | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ |