ข่าวและกิจกรรม
  สิงหาคม 2553  
       
คลิกเพื่อดูภาพขยาย
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมไผ่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2553
ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2553 ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
 
       
ข่าวและกิจกรรม
  กรกฎาคม 2553  
       
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา จำนวน 7 คน มาศึกษาดูงานทางด้านปฐพีวิทยาของสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ในเรื่องเกี่ยวกับ
- การสำรวจข้อมูลดินในภาคสนาม
- การสำรวจดินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล
- การวิเคราะห์ข้อมูลดินในห้องปฏิบัติการ
- การจัดทำฐานข้อมูลดินของประเทศไทย และข้อมูลดินด้านต่างๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทำขึ้น

 

 
คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-15.00 น.  

 
 
คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศเนปาล จำนวน 11 คน ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานและบริหารองค์กร" สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มาดูงานกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. สสว. บรรยายสรุปเรื่อง การแนะนำโปรแกรมการจัดการปุ๋ยรายแปลง โปรแกรมดินดีคลินิก และเป็นวิทยากรนำชมพิพิธภัณฑ์ดิน  

 
  การฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบฐานข้อมูลและการใช้งานโปรแกรม MS Access"  ให้แก่บุคลากรสำนักฯ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.  

 
  คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฎาน ในหลักสูตร "International Training on Sustainable Land Manage ment" จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00-16.30 น. สสว. บรรยายในหัวข้อ การแนะนำโปรแกรมการจัดการปุ๋ยรายแปลง โปรแกรมดินดีคลินิกและดินเยาวชน พร้อมทั้งนำชมพิพิธภัณฑ์ดิน  

 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ เพื่อการสำรวจทำแผนที่ดิน มาตราส่วนละเอียดและประยุกต์ใช้ข้อมูล" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน