คุยกับผู้อำนวยการสำนักฯ
 
นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1243
 
ติดต่อ..ฝ่ายอำนวยการ
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1339
 
ขอรับบริการข้อมูล/แผนที่
 
ฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1367, 1339
ส่วนระบบข้อมูลดินและธาตุอาหารพืช โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1371, 1349
 
สอบถาม..เกี่ยวกับการสำรวจจำแนกดิน/แผนที่ดิน/ลักษณะและสมบัติของดิน
 
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1 โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2 โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3 โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1347
     
 
สอบถาม..เกี่ยวกับคุณภาพของดิน/การประเมินผลผลิต/งานวิจัยด้านดินกับสภาพแวดล้อม
 
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
 
สอบถาม..รายชื่อเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่
 
ห้องรวบรวมข้อมูล โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1254