หน้าแรกสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน    
 
   
    ..แนะนำสำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน    
 
  
ประวัติความเป็นมา..
   
   
 
ปี 2553-ปัจจุบัน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
ปี 2545 - 2553 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
ปี 2527 - 2545 กองสำรวจและจำแนกดิน
ปี 2518 - 2527 กองสำรวจดิน
ปี 2506 - 2516 กองสำรวจที่ดิน
     
  รายนามอดีตผู้บริหาร...  
   
 
  
วิสัยทัศน์
   
   
     พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรดินอย่างเป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน
   
 
  
อำนาจหน้าที่
   
   
ศึกษา สำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ดิน ตามมาตรฐานการสำรวจและจำแนกดิน
ศึกษา วิจัย สมบัติดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัย คุณภาพและกำลังผลิตของดิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน การประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน รวมทั้งให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีทางวิชาการ
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
 
  
ภารกิจ
   
   
ดำเนินการสำรวจ จำแนกดิน เพื่อจัดทำแผนที่ดิน ฐานข้อมูลและข้อสนเทศทางด้านทรัพยากรดิน
กำหนดและควบคุมมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการกำเนิดดิน การจำแนกดิน ความเหมาะสมของดิน การวินิจฉัยคุณภาพและประเมินกำลังผลิตของดิน และติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน
พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลแผนที่ดิน ข้อมูลธาตุอาหารพืช ข้อมูลโ๕รงการพระราชดำริ ข้อมูลดินของลุ่มน้ำสาขาต่างๆ และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหลักฐานชาติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอด และให้บริการแก่ประชาชน
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและร่วมสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวช้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 
  
การแบ่งส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
   
   
ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
   
 
  
ผู้บริหาร/บุคลากร
   
   
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
จ้างเหมา
   
 
  
แผนการดำเนินงาน