..บุคลากรในสำนักฯ...
 
 
  
ข้าราชการ (1)
 
นางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วท.ม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) 0 2562 5100 ต่อ 5101, 5103
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายกฤษณะ  รามสูตร นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายกันตภณ  แก้วด้วง นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
นายกิตติพงศ์  ดวงกมล นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายกิติ  มาลัยโรจน์ศิริ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
     
นายโกศล เคนทะ นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิยาลัยเชียงใหม่  
นางจริยา พุกชาญค้า เจ้าพนักงานธุการชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ
     
นายดนัย แสนจันทอง
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
     
นางสาวดวงใจ วัยเจริญ
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 0 2562 5100 ต่อ 5101, 5103
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายธงชัย คงหนองลาน
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
  สาขาปฐพีศาสตร์  
นางสาวนงลักษณ์ มะรังศรี
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 5101, 5103
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   
     
   
รายชื่อข้าราชการ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |
 
   
| ผู้บริหาร | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ |