..บุคลากรในสำนักฯ...
 
 
  
ผู้บริหาร
 
นายสมพร ผาตินาวิน นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ
  - วทบ. แกษตรศาสตร์ (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2579 5122 , 0 2562 5100 ต่อ 1243
  - Posted Graduate ITC (Soil Survey) Netherland โทรสาร 0 2941 1924
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชียวชาญด้านวิจัยและวินิจฉัย
    คุณภาพดิน
น.ส.นวลรัตน์ ภุมรินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1339
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
    โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1374
 
  ผู้อำนวยการส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
    โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1349
นายสมปอง นิลพันธ์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) โทร. 0 2562 5103
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
นายสถิระ อุดมศรี นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  - วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          0 2579 3063
     
นายอนุกูล สุจินัย นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
             0 2561 4523
นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
    โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
             0 2561 4526
     
   
   
| ผู้บริหาร | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ |