..บุคลากรในสำนักฯ...
 
 
  
ข้าราชการ (2)
 
นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
Dr.Naruekamon Janjirawuttikul Doctor of Environmental Studies (Soil Science) Nagoya University, Japan
โทร 0 2562 5100 ต่อ 1242, 1227
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร/โทรสาร 0 2579 8524
นางสาวนวลรัตน์ ภุมรินทร์
นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1339
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
     
นางสาวบำรุง ทรัพย์มาก
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวประทุมพร ฟั่นเพ็ง นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ (เกษตร) ม.เกษตรศาสตร์  
  - Posted Graduate ITC (Soil Survey) Netherland  
  - Master degree ITC (Soil Erosion) Netherland  
นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายพิชิต ราชแบน
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
นายมหิทร ภูติโส
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายไมตรี เครือรัตน์
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  สค.ม. (สิ่งแวดล้อม)
โทร.0 2562 5101
  มหาวิทยาลัยมหิดล  
นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1242
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวรวมพร มูลจันทร์
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
รุ่งนภา ตะวันรอน
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
  วทบ.เกษตรศาสตร์ (ธรณีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1371
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
นางสาววรวรรณ แย้มผ่อง
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนระบบข้อมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช
  วทบ.เกษตรศาสตร์(ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1371
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นายวิโรจน์ อิงคากุล
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา)
โทร. 0 2562 5101
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายศุภฤกษ์ กลิ่นหวล
นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายสัญชัย แซ่เจียง
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
   
     
   
รายชื่อข้าราชการ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |
 
   
| ผู้บริหาร | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ |