ผลการดำเนินงาน
 
ด้านวินิจฉัยคุณภาพดิน การจัดการดินและปุ๋ย
 
 

ข้าว

   
  ปี 2530 - 2540
  ปี 2540 - 2552
 
 
 พืชไร่
   
  ปี 2530 - 2540
   
  ปี 2540 - 2552
 
 
 ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
   
  ปี 2530 - 2540
   
  ปี 2540 - 2552
ด้านปฐพีกลศาสตร์
ด้านการจัดการน้ำ
สิ่งแวดล้อมทางดิน
เอกสารเผยแพร่