วิเคราะห์ วิจัย ด้าน ดิน พืช และภูมิอากาศโดยระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
วินิจฉัยคุณภาพของดินด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์
สำรวจ ประเมินกำลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ