ติดต่อ-สอบถาม
               ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
                  เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
                                       โทร. 0 2562 5103                    
                                        เบอร์แฟกซ์. 0 2562 5101