..ผู้บริหารและบุคลากร...
 
 
นายสมปอง นิลพันธ์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฯ
  วท.ม. ภูมิศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0 2562 5103
     
นายเชี่ยวชาญ ปานข่อยงาม
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
  วท.บ .เกษตรศาสตร์ โทร.0 2562 5101
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นายไมตรี เครือรัตน์
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
  สค.ม. สิ่งแวดล้อม
โทร.0 2562 5101
  มหาวิทยาลัยมหิดล  
นายวิโรจน์ อิงคากุล
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ  
  วท.บ. ธรณีวิทยา
โทร. 0 2562 5101
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น นักสำรวจดินชำนาญการ  
  วท.ม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1332, 5101
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นักสำรวจดินชำนาญการ  
  วท.ม.เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1332, 5101
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวดวงใจ วัยเจริญ
นักสำรวจดินชำนาญการ  
  วท.ม.เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1332, 5101
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวนงลักษณ์ มะรังศรี
นักสำรวจดินปฏิบัติการ  
  วท.ม.ภูมิศาสตร์
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1332, 5101
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   
     
   
รายชื่อ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |