สิ่งแวดล้อมทางดิน 
 การปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร
 
 
เอกสารเผยแพร่
  รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดิน ภูมิอากาศ และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายงานการประเมินกำลังผลิตของดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 7 จังหวัดภาคกลาง (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง)
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์