กลับหน้าหลัก
จังหวัดบุรีรัมย์
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองบุรีรัมย์
เฉลิมพระเกียรติ
กิ่งอ.แคนดง
โนนดินแดง
โนนสุวรรณ
กระสัง
คูเมือง
ชำนิ
นาโพธิ์
นางรอง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านกรวด
กิ่งอ.บ้านด่าน
ประโคนชัย
ปะคำ
พลับพลาชัย
พุทไธสง
ละหานทราย
ลำปลายมาศ
สตึก
หนองกี่
หนองหงส์
ห้วยราช
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900