กลับหน้าหลัก
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
   
เลือกตำบล..
ในเมือง
อิสาณ
เสม็ด*
บ้านบัว
สะแกโพรง
สวายจีก
บ้านยาง
พระครู
ถลุงเหล็ก
หนองตาด
ลุมปุ๊ก
สองห้อง
บัวทอง
ชุมเห็ด
หลักเขต
สะแกซำ*
กลันทา
กระสัง
เมืองฝาง
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900