กลับหน้าแรก
เลือกพื้นที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โทร.๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ หรือ ๑๗๖๐ ต่อ ๑๓๓๙
   
 
   
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคตะวันออก
 ภาคใต้
 
จำนวนผู้เข้าดูแผนที่...(เริ่มนับ ๑๖/๐๖/๒๕๕๔)
 
 
   
 

สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900