ปรับปรุงเมื่อ :๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
   
 
 
 
แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
  งานสำรวจดิน คือการศึกษารวบรวมคุณลักษณะเฉพาะของดินและสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ทำเป็นแผนที่และรายงานการสำรวจดิน โดยบอกเป็นชื่อชนิดของดิน หรือหน่วยแผนที่ดิน รวมทั้งลักษณะและสมบัติของดิน ส่วนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องแปลผลให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการนำข้อมูลดินมาจัดชั้นความเหมาะสมของดินทั้งด้านการเกษตร และด้านปฐพีกลศาสตร์ รวมไปถึงคำแนะนำการจัดการดินเบื้องต้น

การจัดทำข้อมูลแผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วของสำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน มารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนทำการเกษตร ให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป...

 การดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้.. จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่รูปข้างบนนี้ เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน
 
 
คลิกที่นี่ ..เพื่อเลือกพื้นที่และดาวน์โหลด
   
 
ชื่อตำบลที่มีเครื่องหมาย * เช่น.... เหล่าหลวง*
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได
รายละเอียดข้อมูลแผนที่เพิ่มเติม โปรดติดต่อ
  สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โทร. ๐ ๒๕๖๒๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙
 

สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗