Page 10 - E-BOOK
P. 10

2.2 ระดับการจำาแนกตำ่าลงจาก RSGs (Qualifier Level)

            1) Principal Qualifiers ใช้ระบุลักษณะเด่นของ RSGs หรือลักษณะเชื่อมต่อ ถ้าไม่มีลักษณะใด

      ใน 2 แบบที่กล่าวถึง จะใช้ Haplic ชื่อของ Principal Qualifiers จะอยู่หน้าชื่อ RSGs และใช้ตามลำาดับ คือ
               1) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับชั้นดินวินิจฉัย สมบัติวินิจฉัย และวัสดุวินิจฉัย

               2) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับลักษณะทางเคมี
               3) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ

               4) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงแร่วิทยา
               5) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับลักษณะผิวหน้า (Surface Characteristics)

               6) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับลักษณะเนื้อดินรวมทั้งชิ้นส่วนหยาบ
               7) Qualifiers ที่สัมพันธ์กับสีดิน

               8) Qualifiers อื่นๆ
            2) Supplementary Qualifiers Supplementary Qualifiers ใช้เขียนต่อท้ายชื่อ RSG และอยู่ใน

      วงเล็บ และจะต้องไม่มีความซำ้าซ้อนหรือระบุลักษณะที่ใกล้เคียงกัน การใช้ Qualifiers ในการจำาแนกจะต้องเรียง
      ลำาดับจากตอนบนของการจำาแนกลงไป เมื่อตรงกับลักษณะใดก็ให้ใช้ลักษณะนั้น ขนาดของ RSG ที่มี Qualifier/s

      ประกอบในเชิงภูมิศาสตร์


                                                    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15