Page 7 - E-BOOK
P. 7

คำ�นำ�

               ข้อมูลทรัพยากรดินมีความสำาคัญต่อการกำาหนดนโยบายด้านการเกษตรของประเทศ

           โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมต่อศักยภาพของที่ดินและการจัดการดิน
           เพื่อใช้ในการเกษตรอย่างยั่งยืน ดังนั้นฐานข้อมูลดินและแผนที่ดินเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำาคัญต่อ
           การวางแผนการเกษตรระดับประเทศไปจนถึงระดับไร่นา

               การสำารวจและจำาแนกดินในประเทศไทยใช้ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy)

           ของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศอาเซียนหลายประเทศทำาแผนที่ดิน
           โดยใช้ระบบการจำาแนกดินตามฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (World Reference Base for
           Soil Resources: WRB) เป็นหลัก ในปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือต่างๆ ของประชาคมอาเซียน

           ในงานวิจัยด้านดินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินภูมิภาคเอเชีย

           (Asian Soil Partnership: ASP) รวมถึงสมัชชากลุ่มความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil
           Partnership: GSP) จึงมีความจำาเป็นในการจัดทำาฐานข้อมูลดินและแผนที่ดิน เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
           สร้างความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันของโลก

               สำาหรับการจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรดินและแผนที่ดินของประเทศไทยตามระบบ

           ฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (WRB) ประกอบด้วย เนื้อหาหลักการจำาแนกดิน ลักษณะเชิงโครงสร้าง
           กฎของการจำาแนกของระบบ WRB การเทียบเคียงหน่วยแผนที่ดินของประเทศไทยระบบ WRB
           และระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) รวมทั้งจัดทำาแผนที่ดินของประเทศไทยที่จำาแนก

           ตามระบบ WRB มาตราส่วน 1:500,000 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลดินในระดับสากล (World Soil

           Database) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านดินโลก สำาหรับปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือ
           และงานวิจัยระหว่างประเทศ
               เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน และผู้ใช้ข้อมูล

           ทั่วไป นำาไปใช้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระดับสากล สามารถนำาฐานข้อมูลดิน และแผนที่ดิน

           ที่จำาแนกตามระบบ WRB ไปเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง
           ประเทศ และงานวิจัยระดับสากลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12