ปรับปรุงเมื่อ :๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   
 
ความเป็นมาของโครงการ
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ข้อมูลแผนที่ชุดดิน 13 จังหวัด)
   

 

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗