ปรับปรุงเมื่อ :๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน
 
     สำหรับปีงบประมาณ 2557 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ดำเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวม 13 จังหวัด
    ซึ่งผลการดำเนินงานในครั้งนี้สามารถนำข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล หรือระดับรายแปลงของเกษตรกร และในด้านภัยพิบัติต่างๆ เช่น นำ้ท่วม ดินถล่ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเกิดดินเค็ม รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประเมินคุณภาพที่ดิน การกำหนดราคาที่ดิน การวางผังเมือง การชลประทาน และการสนับสนุน พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

เลือกจังหวัด..เพื่อดูรายละเอียด

 
ตาก
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
อุทัยธานี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
ชัยนาท
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
   

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗

 

จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง