ปรับปรุงเมื่อ :๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

ภาพขยายจังหวัด
ดัชนีแผนที่
รายงาน
   

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗