ปรับปรุงเมื่อ :๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อุปกรณ์
 
อุปกรณ์สำรวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สำรวจดิน ทำแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพื้นที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสำหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและสภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสำหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ดินก่อนหน้าภายใต้โครงการต่างๆ ขนาดมาตราส่วนต่างๆ ทั้ง 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:100,000 แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่เส้นชั้นความสูง ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลขอบเขตการจำแนกพื้นที่ป่าถาวรและพื้นที่ภูเขา เป็นต้น
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการกำเนิดดิน โดยใช้ฐานจากข้อมูลแผนที่เชิงเลข (DEM; Digital Elevation Model) ร่วมกับข้อมูลแผนที่อื่นๆ
จัดทำเส้นขอบเขตดินต้นร่าง (delineated tentative soil map) และกำหนดหน่วยแผนที่เบื้องต้น (tentative mapping unit)
กำหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สำหรับการตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กำหนดขึ้นใหม
การปฏิบัติงานในภาคสนาม
 
สำรวจสภาพพื้นที่และลักษณะดินเบื้องต้น (initial survey) ทั้งจากสว่านเจาะดิน (Augering) หลุมดินขนาดเล็ก (Mini-pit) หรือหน้าตัดตามถนน (Road cut) ตามคู่มือการสำรวจดิน (Soil Survey Manual) (Soil Survey Division Staff, 1993) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยแผนที่ที่สร้างขึ้นใหม่ มีการจำแนกดินถึงระดับชุดดิน ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) (Soil Survey Staff, 2014) พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นขอบเขตดินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบันทึกสภาพแวดล้อมและข้อมูลจุดศึกษาดินตามรูปแบบที่กำหนดและอาจมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยาเพิ่มเติม
ขยายผลในการตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆ (progressive review) ให้ครบทั้งพื้นที่โครงการ
ตรวจสอบขั้นสุดท้าย (final review) เพื่อสรุปผลในภาพรวม พร้อมทั้งปรับแก้ไขเส้นขอบเขตดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์
   
การจัดทำแผนที่ดินและรายงาน
 
ข้อมูลทั้งจากภาคสนามและจากในสำนักงานจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานและแผนที่ดิน ในระดับชุดดินขนาดมาตราส่วน 1:25,000 และจะถูกนำเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินต่อไป
   
   
   

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗