ปรับปรุงเมื่อ :๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
   
ความเป็นมา...
 
     การศึกษาและสำรวจทรัพยากรดิน ภายใต้โครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี
ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตามลำดับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ประกอบกับความลาดชันของสภาพพื้นที่ (slope phase) รวมทั้งได้จัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรดินเพื่อการเรียกใช้งานด้วย

     ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 แล้วเสร็จทั้งประเทศในปี 2553 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่มชุดดิน) แต่เนื่องจากข้อมูลดินที่มีอยู่เป็นฐานข้อมูลในระดับกว้างๆสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อนำแผนที่ดินนี้ไปขยายเพื่อให้ลงในระดับไร่นาหรือแผนตำบล ซึ่งเป็นระดับที่ต้องการความถูกต้องสูงเป็นปัจจุบันและมีลักษณะจำเพาะของแต่ละพื้นที่ (specific area) ก็ยังคงขาดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอีกหลายประการ เช่น ทางด้านภูมิสัณฐาน (ลักษณะสัณฐาน) (landform) ชนิดวัตถุต้นกำเนิดดิน (parent material) การกำเนิดดิน การจำแนกดินตามระบบสากล รวมถึงลักษณะและสมบัติเฉพาะของดินบางประการที่จะมีผลต่อการจัดการทรัพยากรดินอย่างเข้มขัน จำเพาะเจาะจง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการจัดการ เกี่ยวกับทรัพยากรดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้เส้นขอบเขตหน่วยแผนที่ยังมีคลาดเคลื่อนไปจากลักษณะพื้นที่จริงอยู่บ้าง ทำให้เกิดปัญหาการใช้แผนที่ในระดับกลุ่มชุดดินจึงเป็นสาเหตุให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลดินดังกล่าว

สำหรับปีงบประมาณ 2557 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้ดำเนินงานปรับฐานข้อมูลทรัพยากรดิน บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์
 
เพื่อสำรวจ จำแนก และจัดทำแผนที่การแพร่กระจายของทรัพยากรดินบริเวณภาคกลางและภาคเหนือบางส่วน
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ให้ถูกต้อง มีรายละเอียด และเป็นปัจจุบัน
เพื่อศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับกิจกรรมต่างๆ
   

 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗