กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
 
  
..ผู้บริหารและบุคลากร...
 
 
นายสถิระ อุดมศรี นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
  วทม. แกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล นักสำรวจดินชำนาญการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิยาลัยเชียงใหม่  
นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นายดนัย แสนจันทอง
นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348
     
นายกันตภณ  แก้วด้วง นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฐพีศาสตร์) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348

 

นายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินปฏิบัติการ ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
   Mr.Nilapat  Kongpuang วทม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
    E-mail: tooner04@hotmail.com

 

     
   
รายชื่อ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |