กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
   
สำรวจและศึกษาดินในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่ปัญหาการบุกรุก
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่โครงการเขตลุ่มน้ำพัฒนาที่ดิน
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่ดินเสื่อมโทรม ชะล้างพังทลาย
สำรวจและศึกษาดิน พื้นที่โครงการพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน
จัดทำแผนที่ดิน อ้างอิงบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์