กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
 
  
..ผู้บริหารและบุคลากร...
 
 
นายสมพร ผาตินาวิน นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
  - วทบ. แกษตรศาสตร์ (เกษตร) โทร. 1760 ต่อ 1349
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - Posted Graduate ITC (Soil Survey) Netherland  
นางสาวประทุมพร ฟั่นเพ็ง นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ (เกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 1760 ต่อ 1247
  - Posted Graduate ITC (Soil Survey) Netherland  
  - Master degree ITC (Soil Erosion) Netherland  
นางสาวรุ่งนภา ตะวันรอน
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน
  วทบ.เกษตรศาสตร์ (ธรณีศาสตร์) โทร. 1760 ต่อ 1361
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
นางวรวรรณ ละออพันธ์สกุล
นักสำรวจดินชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน
  วทบ.เกษตรศาสตร์(ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์) โทร. 1760 ต่อ 1232
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นางสาวสุธินี วดีศิริศักดิ์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) ม.แม่โจ้ โทร. 1760 ต่อ 1361
  - วทม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน
  - วทบ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) โทร. 1760 ต่อ 1232
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     
   
     
   
รายชื่อ (ต่อ)  
|  1 |  2 |  3  |