กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
   
พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อสนเทศทรัพยากรดิน สำหรับโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน
พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อสนเทศการสำรวจดิน เืพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการบริหาร
จัดการน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา
ศึกษา วิเคราะห์ แปลความหมาย และจัดทำแผนที่เฉพาะทาง เพื่อการนำแผนที่ดินไปใช้
ประโยชน์ตามนโยบายต่างๆ เช่น แผนที่ศักยภาพของดินด้านการเกษตร แผนที่การใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน แผนที่ดัชนีทางดินต่อวิกฤติการณ์
ความมั่นคงอาหาร และอื่นๆ เป็นต้น
พัฒนาระบบเรียกใช้ข้อสนเทศทรัพยากรดิน เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูู
ทรัพยากรดินสำหรับความมั่นคงทางด้านอาหาร และการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย