กลับหน้าหลัก
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 
   
เลือกตำบล..
ท้ายเหมือง
นาเตย
บางทอง
ทุ่งมะพร้าว
ลำภี
ลำแก่น
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900