กลับหน้าหลัก
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 
   
เลือกตำบล..
ตะกั่วป่า
บางนายสี
บางไทร
บางม่วง
ตำตัว
โคกเคียน
คึกคัก
เกาะคอเขา
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900