กลับหน้าหลัก
จังหวัดนครราชสีมา
   
   
เลือกอำเภอ..
เฉลิมพระเกียรติ
กิ่งอ.เทพารักษ์
เมืองนครราชสีมา
เสิงสาง
กิ่งอ.เมืองยาง
แก้งสนามนาง
โชคชัย
โนนแดง
โนนไทย
โนนสูง
ขามทะเลสอ
ขามสะแกแสง
ครบุรี
จักราช
ชุมพวง
ด่านขุนทด
บัวใหญ่
กิ่งอ.บัวลาย
บ้านเหลื่อม
คง
ประทาย
ปักธงชัย
ปากช่อง
กิ่งอ.พระทองคำ
พิมาย
กิ่งอ.ลำทะเมนชัย
วังน้ำเขียว
สีคิ้ว
กิ่งอ.สีดา
สูงเนิน
หนองบุญมาก
ห้วยแถลง
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900